Bestuur

N-VA in actie

Democratie mag niet verward worden met de dictatuur van de meerderheid


Kies voor een warm Edegem en word lid van Facebook groep

Edegem met een hart
Edegem magazine januari - februari 2021


Klik op de foto of lees het magazine hier


Top

Vandaag om 17.00u gaan mijn goede vriend Theo Francken en ik live over onze 'Grondrechten en Freedom of speech'.

Volg ons en stel je vraag!

Tot straks!Ondanks de N-VA propaganda in 2017 vindt de N-VA het nodig om 1.2 miljoen euro uit te geven voor de aanleg van een onnodig nieuw ecopark. Bovendien gaan recente investeringen ter waarde van 1.3 miljoen euro in het bestaande ecopark op die manier verloren.


De Edegemse bevolking weet dus wat de N-VA in Edegem doet met onze belastingen. (N-VA heeft amper 51% van de stemmen en heeft absoluut geen 'morele' meerderheid om deze extra uitgaven te maken.)


Bovenop deze nutteloze uitgaven komen straks nog de kosten van een nieuwe parking voor de hockey-club waarvoor het ecopark moet verhuizen.


TopRUP Heihoefseweg


Rrelatie oppositie en schepen Follens bereikt nieuw kookpunt


Een extra gemeenteraad gisteren, maandag 8 juni, bezegelde het lot van het laatste stukje open ruimte op Groot Molenveld. Die extra raad kwam er na het gedwongen uitstel van het dossier RUP Heihoefseweg op de gemeenteraad van 25 mei omwille van het ontbreken van het verslag van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO). Het signaal dat de drie oppositiepartijen Groen, Open VLD en CD&V hebben willen geven, viel in dovemansoren. Bevoegd schepen Follens weigerde pertinent op de vragen te antwoorden.


"Ofwel is het onwil of wel is het onkunde", zegt Peter Verstraeten (Open VLD). "Ik weet niet wat het ergste is. Het is stuitend dat de bevoegde schepen op de simpele vraag 'Wat heb je gedaan met de 135 bezwaarschriften?' niet kan antwoorden."


"N-VA verwijt de oppositie politieke spelletjes te spelen. Wel, wij verwijten hen dat ze helemaal geen spel spelen. We worden geacht de stukken gelezen te hebben, zelfs als die ontbreken. Wij vragen van het schepencollege meer engagement naar de gemeenteraad", gaat Sien Pillot (Groen) verder.


Verschillende inhoudelijke vragen bleven onbeantwoord. "N-VA privatiseert zo maar eventjes 13 parkeerplaatsen. Ze gaan daarmee lijnrecht in tegen het advies van de GECORO. Op de vraag hoe ze dit praktisch gaan organiseren zonder zelf het conflict tussen buren te organiseren, hebben we geen antwoord gekregen", vertelt Bart Breugelmans (CD&V).


N-VA oogst wat ze zaait. Met hun absolute meerderheid knijpen ze elk debat dood. "Dat moet stoppen", reageren de drie oppositiepartijen unisono, "of het worden nog zeer vervelende jaren".


Sien Pillot, fractieleidster Groen

Bart Breugelmans, fractieleider CD&V 

Peter Verstraeten, fractieleider Open VLD


Top


IGEAN neemt ecopark en afvalophalingen over in de gemeente Edegem


Vanaf 1 juni draagt lokaal bestuur Edegem de uitbating van het ecopark en de afvalophalingen over aan intercommunale IGEAN. “ Daarmee sluiten we ons niet alleen aan bij de werkwijze van de andere gemeenten uit onze regio, maar onze inwoners kunnen ook genieten van een meer flexibel aanbod. Het ecopark wordt onderdeel van de ‘regio zuid’, waardoor onze inwoners in 10 bijkomende recyclageparken terecht kunnen ”, vertelt schepen voor milieu Albert Follens. Regioradio Zuidrand ging op bezoek in de gemeente Edegem met de vraag of er iets verandert bij de wekelijkse huisvuilophaling, maar ook of het huidige recyclagepark zou verhuizen.


We vroegen dit alles aan burgemeester Koen Metsu die ook de Edegemse inwoners nog eens extra wilde bedanken voor alle inspanningen die ze doen tijdens deze coronacrisis.

Burgemeester van Edegem: Ik wil iedereen onder 60 jaar weer aan het werk zetten én groepsimmuniteit opbouwen. “In afwachting van vaccin zullen sommige mensen besmet moeten raken”.


Marc Van Ranst: De piste van de groepsimmuniteit maakte even school, maar is intussen feitelijk verlaten. Studies geven aan dat vooralsnog slechts 3 tot 4% van de bevolking in contact is geweest met het virus. Dat impliceert een zeer lange weg om aan het benodigde percentage te komen. Bovendien is het opbouwen van groepsimmuniteit niet enkel duur op het vlak van mensenlevens en ziekenhuiskosten, het brengt ook grote economische verliezen met zich mee.


Top

Deel de bevolking op in twee categoriëen: 60-plussers en mensen jonger dan 60. Dat is het opmerkelijke voorstel van de Edegems burgemeester. Om onze economie te herlanceren, is het nodig dat we terug aan de slag gaan. Metsu wil daarom enkel de 60-plussers, voor wie het virus fataler is, nog langer in technische werkloosheid houden. Of tele-werk laten doen.


Metsu werd uitgenodigd in Wakker op zondag van ATV maar stuurde zijn kat ...

Het doek valt over Huis Hellemans


Na voorafgaande gesprekken met schepen van cultuur Koen Michiels in januari en februari keken Hedwig Verbeeck en de vrijwilligers van Huis Hellemans hoopvol uit naar het vervolggesprek dat gepland stond op 6 maart.


Aangezien de gesprekken met schepen Michiels in een positieve sfeer waren verlopen, leefde er een sprankeltje hoop dat de werking van Huis Hellemans - na een grondige bijsturing - in een andere vorm zou kunnen doorgaan. Lees hier de details van die gesprekken.


Tijdens het gesprek op 6 maart bleek evenwel snel dat de woorden van een schepen in Edegem geen enkele betekenis hebben. Alsof er geen enkel voorafgaand gesprek had plaats gevonden viel het doek over Huis Hellemans. 


Hieronder kan u de mail lezen die Hedwig Verbeeck daarna stuurde aan het lokaal bestuur.


Maart 2020


Brief van Hedwig Verbeeck aan het lokaal bestuur Edegem


Aan burgemeester en schepenen,


Graag wil ik hier een neerslag schrijven van het gesprek van vrijdag 6 maart en mijn bedenkingen hierbij.


Ik kwam naar het gesprek in de veronderstelling dat we verder zouden gaan waar we vorige keer geëindigd waren en dus een antwoord zouden krijgen op de vragen naar concrete cijfers.


Koen Metsu en Kristel Kussé waren deze keer ook aanwezig, Hugo Appels was verontschuldigd.


Koen Metsu gaf om te beginnen nog eens een schets van de reden van de beslissing. Daarin kwam niets nieuws naar voor.  Hierdoor leek het of de vorige gesprekken een maat voor niets waren geweest.  Het laatste gesprek met Koen Michiels waren we namelijk geëindigd met een positieve kijk op de zaak : de mogelijkheid bekijken om de werking te laten voortbestaan, gedragen door vrijwilligers. Dit zou gedeeltelijk mogelijk gemaakt kunnen worden door een gemeentelijke subsidie en door een beperkte betrokkenheid van Kristel. Ook al had de schepen niet graag dat we het woordje “hoop” gebruikten, toch had ik de indruk dat er een basis gelegd was voor een samenwerking. Essentieel voor ons was het krijgen van concrete cijfers.


Ik probeer nu één en ander op een rijtje te zetten. Wanneer ik in het volgende spreek over Huis Hellemans (HH) dan heb ik het over de werking en de inhoud : tentoonstellingen, nevenactiviteiten, schoolbezoeken. Wanneer ik het heb over het fysieke huis zal ik “gebouw” gebruiken.


 1. Een eerste vraag van de burgemeester was of we gebonden zijn aan het gebouw. Ik heb uitgelegd hoe net ook het huis de eigenheid van Huis Hellemans bepaalt en dat net deze locatie zo erg door de kunstenaars en bezoekers gewaardeerd wordt. Dit leek een verrassing voor Koen Metsu & Koen Michiels.  Er zijn megagrote plannen met het binnenfort. En grootse plannen voor cultuur in Edegem. Een totaal nieuw project dat van nul opgestart moet worden en waarbij het bestuur hoopt dat de huidige medewerkers van HH hier willen aan meewerken, en waarin de doelgroep van HH ook een plek zou kunnen krijgen.

  Hierbij heb ik bedenkingen. De locatie in het fort is geschikt voor conceptuele- en installatiekunst maar niet voor de kunstenaars die een plek vonden in HH. Latere bedenkingen zijn nog: de bereikbaarheid met openbaar vervoer van het binnenfort, de wellicht kortere tentoonstellingsperiode omwille van het feit dat je in het donker liever niet door het fort loopt.

 2. Horeca, een koffiehuis, is prioritair. Minstens de benedenverdieping en een deel van de tuin moeten hiervoor ter beschikking zijn. Daar wordt niet van afgeweken, op deze beslissing komt men niet terug.

 3. Er is een duidelijke waardering voor het huis. Het is een mooi gebouw, dat dringend gerenoveerd moet worden. De kost hiervan is hoog. De gemeente is niet van plan om deze kost op zich te nemen. Vandaar dat de locatie een nieuwe uitbater nodig heeft die de totale renovatie van huis en dak op zich neemt.

 4. Er is géén duidelijke waardering voor HH en geen erkenning van de uitstraling die HH aan Edegem geeft. Mijn brief werd met aandacht gelezen maar wanneer ik een allusie maak op de online petitie met alle commentaren en waardering die daarin worden uitgesproken, kan ik uit niets opmaken dat Koen Metsu & Koen Michiels deze zouden gelezen hebben en er waarde aan hechten.

 5. De vermarketing moet nu al van start gaan. Eerst de groep vrijwilligers een aantal jaren de kans geven, zou verloren tijd kunnen zijn. Kristel werd aangesproken om mee in de jury te zitten. 

 6. De verbouwingswerken, het klaarmaken van het gebouw voor horeca, maakt dat een eventuele tentoonstellingsruimte op de eerste verdieping toch voor langere tijd niet toegankelijk zou zijn.

 7. Het bestuur blijft geloven dat het een goed concept is en dat het toch geen probleem is, dat wanneer je kunst wil kijken je over het hoofd van een koffiedrinker en taartjeseter heen moet kijken (die het waarschijnlijk ook geen probleem vindt dat iemand vlakbij zijn tafeltje komt staan om naar kunst te kijken?).

  Ondertussen heb ik enkele kunstenaars gevraagd of ze in zo’n concept hun werk zouden tentoonstellen. Veel kunstenaars kennen dit want in het begin waren ze blij dat ze hun werk ergens konden tentoonstellen. Maar al gauw merkten ze dat er niet gekeken wordt naar de kunst en deden ze geen moeite meer om hun werk op zo’n plek te hangen. Wat je krijgt is een mindere kwaliteit dan wat HH op dit moment biedt.

 8. Er wordt snel een overleg gepland met een aantal mensen (namen vergeten) van de gemeente die de beschrijving van het gebouw maken om de vermarketing zo snel mogelijk te starten, rekening houdend met ruimte voor kunst. Kristel zou hierbij aanwezig zijn. Een volgende afspraak met ons werd gemaakt voor 20 maart.

 9. Kristel en ik maken nog eens duidelijk dat onze medewerking nog altijd onder voorbehoud is. Dat ik enkel maar tussenpersoon ben en enkel met een waardig voorstel naar de achterban kan gaan. Ook dan is het nog afwachten of er een voldoende grote groep is die het initiatief verder wil dragen.

In de loop van het gesprek kwam een nieuw idee : beneden koffiehuis, eerste verdieping en (grondig te renoveren) zolder tentoonstellingsruimte. Belangrijk hierbij is de toegankelijkheid, dus het plaatsen van een lift. Er van uitgaande dat er een uitbater gevonden wordt die de grote investering in het hele gebouw wil doen en 2 verdiepingen ter beschikking wil stellen van kunst, leek dit in eerste instantie een denkpiste om verder te onderzoeken. De vermarketing zou rekening houden met deze visie. Wij moeten er dan sowieso rekening mee houden dat er wellicht 1-2 jaren geen tentoonstellingen kunnen doorgaan omwille van verbouwing en renovatiewerken die het huis ontoegankelijk maken. Daardoor valt echter de continuïteit van de kalender weg, en wellicht ook de betrokkenheid van de medewerkers en de verbinding met de bezoekers.


De burgemeester gebruikte het woord “privaat-publieke” samenwerking. Volgens mij houdt dit in dat er een inzet is van zowel privaat als publiek. Wat de inzet van de publieke partij zou zijn is mij niet duidelijk geworden. Ook in dit concept hebben wij namelijk de zekerheid van een subsidie nodig. Het antwoord van de burgemeester op de vraag voor werkingssubsidie was negatief. Als we al in het gebouw konden blijven, dan was subsidie niet mogelijk. Hij ging er van uit dat de bijdrage van de kunstenaars de kosten voor drukwerk, promotie, vrijwilligersvergoeding en andere werkingskosten zou kunnen dekken. Dat is ver van realistisch.

Na dit overleg kan ik enkel maar dit concluderen : het bestuur investeert niets meer! Noch in HH, noch in het gebouw. 
Ik krijg op geen enkel moment het gevoel dat we samen achter een waardevol idee staan.


Zondag bracht ik verslag uit aan de medewerkers. Er is te weinig vertrouwen in het engagement van de politiek en er is een tekort aan waardering voor wat HH biedt. Meewerken aan het nieuwe initiatief werd weinig enthousiast onthaald.
Wij zijn idealisten, maar ook realisten. 


Daarom kiezen we er voor om dit overleg te stoppen.


De koffie heeft het gewonnen van de kunst!


We willen de werking van HH, de voorbije 43 jaar, waardig en samen met de hele medewerkersploeg afsluiten. De officiële tentoonstellingskalender loopt tot midden december 2020. 

Wij vragen een extra maand gebruik te kunnen maken van het huis, om in januari 2021 een tentoonstelling te maken met werk van onze eigen medewerkers. In de groep van 12 mensen zijn er immers 7 kunstenaars. Die hebben zich jarenlang ingezet om in HH een ruimte te creëren voor andere kunstenaars maar hebben er zelf nooit tentoongesteld (op 2 na). Als dank voor die inzet zou het mooi zijn om hen de kans te geven een afsluitende tentoonstelling te organiseren. 


Alvast dank hiervoor.


Hedwig


TopDe burgemeester in Knack


Edegem, februari 2020.


Een 16-jarige illegale Eritreeër plant bij sluitingstijd een dolk in de kassa van een grote supermarkt.
De moedige kassiersters weten zich af te schermen, en weigeren de buit te overhandigen. Woedend achtervolgt hij hen. En slaat een raampje stuk van het lokaal waar de kassiersters zich schuilhouden. Een klant twijfelt niet, en belt de politie. Deze slagen erin om de verdachte aan te houden, en maken kennis met de arrogantie van iemand die geen grenzen, maar wel z'n rechten kent.


Koen Metsu (N-VA) na vrijlating sans-papiers na overval:

'Beste rechterlijke macht, verdien uw naam'


Ik herinner me nog dat toen wij vroeger op het pleintje aan het voetballen waren, en er passeerde toevallig een combi, wij quasi stokstijf bleven staan. Onschuldig, maar met respect voor het gezag en de autoriteit die onze politie uitstraalt. Onze jonge Eritreeër beroept zich op z'n zwijgrecht. Meer komt er niet uit. Maar oef... We hebben hem.


De komende uren tarten echter de verbeelding.


Geen gsm. Geen identiteitsdocumenten. En een houding tegen de politie die mij vroeger een mep rond m'n oren had opgeleverd, mocht ik me zo gedragen hebben tegen m'n ouders. 'Water. Nu. Ik ken m'n rechten. Hoer...' Provocatie voor gevorderden. Maar de immer professionele agenten behouden hun kalmte. Tevreden en gemotiveerd dat ze zo'n stuk verdriet van de straten hebben kunnen plukken.


Na de cel een nacht op stelten te hebben gezet, wordt hij voorgeleid bij de jeugdrechter. Een kale reis, zo zou blijken. 'Kom morgen maar eens terug, want momenteel is er geen plek voor de verdachte in kwestie.' Nergens. Dus nog een nachtje laconiek onze politie in het gezicht uitlachen vanuit z'n cel. Hemeltergend hoe agressief, arrogant en onaantastbaar steeds jongere criminelen zich gedragen.


Twee dagen na zijn gewelddadige overval, krijgt de jeugdrechter een herkansing. Recht of onrecht. Een signaal geven dat wij de baas zijn, of aanvaarden dat zij de scepter of de dolk zwaaien. Vingerafdrukken werden genomen, en de persoon blijkt niet ingeschreven in België. We weten dus niet of de verdachte zijn naam correct is en of hij effectief minderjarig is. Er is intussen een dossier illegaal verblijf opgesteld en de bewijslast stapelt zich op. Gsm en mes werden teruggevonden.


En dan komt de slag in ons gezicht. Machteloos blijven wij achter. De verdachte mag beschikken zonder meer. Gezien er geen plaats is in een gesloten instelling. Geen bijkomende voorwaarden. Ik begrijp en deel de frustratie van de procureur. Ook de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) kan niets ondernemen daar de verdachte naar eigen zeggen een niet-begeleide minderjarige is. Waarom geef ik hier details prijs van zulk een recent incident? Kan dit de rechtspraak niet verder beïnvloeden? Neen, want tot een proces zal het hier nooit komen. Case closed.


Als er geen kooi meer vrij is, ga je die leeuw ook niet vrij laten rondlopen.

Zo is dat. Maar wat is men hardleers.


Besef dat op dit ogenblik een méér dan verdachte van een gewapende overval waar we noch de identiteit, noch de leeftijd of verblijfplaats van kennen aan het ronddolen is in de Antwerpse straten, op zoek naar zijn volgende bron van inkomsten. Hoe dan ook... Ongestraft voor wat hij luttele dagen voordien heeft aangericht.


Wat wij als burgers mogen verwachten is dat de jeugdrechter niet voor de gemakkelijkheidsoplossing kiest, maar creatieve, bijkomende voorwaarden oplegt in afwachting dat er een bed vrijkomt. De open brief van de geliefden van Julie Van Espen gebruikt als beeldspraak de leeuw in een zoo. Als er geen kooi meer vrij is, ga je die leeuw ook niet vrij laten rondlopen. Zo is dat. Maar wat is men hardleers.


In het Vlaams regeerakkoord staat dat men gezien de toename van het drieste fenomeen van jeugddelinquentie, en de immer agressievere houding van heel wat criminele jongeren, het aantal plaatsen in gesloten jeugdcentra drastisch zal verhogen. Ik roep bevoegd minister, Wouter Beke (CD&V), op om hier vandaag nog werk van te maken. Gisteren was beter geweest.


Beste rechterlijke macht, verdien uw naam. Toon wat rechtvaardigheid is. Etaleer die macht die uw burgers ten goede komt. Laat niet met u spotten. Hoog tijd dat Dame Justitia haar blinddoek afneemt, en ziet hoe de wereld zienderogen evolueert. Ik garandeer u dat inmiddels onze politiemannen en -vrouwen zich iedere dag opnieuw even gemotiveerd en vastberaden zullen inzetten om het gevaar van onze straten te weren. Laat hen niet dweilen met de kraan open.


In plaats daarvan volgt er wellicht binnen enkele weken een mea culpa na een open brief van het zoveelste onnodige en onschuldige slachtoffer. Intussen ben ik het als burger, als papa, als burgemeester, als voorzitter van de politiezone een beetje beu aan het worden.


Zoals Albert Einstein ooit zei: de wereld zal niet vernietigd worden door zij die kwaad doen,

maar door diegenen die hen gadeslaan zonder iets te doen.


Koen Metsu, Kamerlid voor N-VA en voorzitter van de bijzondere commissie Terreurbestrijding.


Column in Knack - Artikel in Sceptr - Facebook Discussie Ine Van Wymersch, procureur van het parket 


TopReactie van een burger: Ik ben toch niet de enige die het niet vind kunnen

dat de voorzitter van de politiezone HEKLA zo gratuit uit de ondervraging van een minderjarige citeert?

Mijn verwachtingen tav een hooggeschoolde burgemeester en hoofd van de politie

liggen deontologisch hoger dan tav van een minderjarige.

Van elke minderjarige, dus ook van een 16-jarige dader van een misdrijf.

Dit is een politiek en juridisch verantwoordelijke in een rechtsstaat onwaardig en m.i. ook onwettelijk.
Verder is het zo populistisch als de neten, maar die toon kenden we al.

Sociaal akkoord


Na maanden intensief onderhandelen zijn de vakbonden en het Edegemse gemeentebestuur tot een sociaal akkoord gekomen.


De Edegemse meerderheid, die uitsluitend uit N-VA mandatarissen bestaat, had in november van vorig jaar aangekondigd dat een grondige personeelsreorganisatie zich opdrong. De gemeente kampte met een te hoge jaarlijkse exploitatie-uitgave en er diende 3,5 miljoen euro op jaarbasis te worden bespaard.


Burgemeester Koen Metsu (N-VA): ‘“Een besparing, noodzakelijk om te kunnen blijven investeren in het mooie Edegem, zonder dat wij de belastingen moesten verhogen.


Schepen Brigitte Vermeulen-Goris (N-VA, zie foto): ‘Historisch werd er een enorm personeelsbestand opgebouwd, en dus heeft de gemeente heel veel diensten in eigen beheer. Maar het is al langer duidelijk dat niet alles wat je zelf doet, je daarom goedkoper doet.’


‘Het klopt dat deze oefening het resultaat is van een kerntakendebat. Ons credo is dat wij willen bezuinigen zonder dat de dienstverlening jegens de Edegemnaar er onder zou lijden, en met respect voor onze medewerkers. Wij zijn er ons terdege van bewust dat ons menselijk kapitaal niet te onderschatten valt. Die medewerkers, met een hart voor Edegem, worden nu zo maximaal mogelijk overgedragen naar andere gespecialiseerde partners, waar de gemeente nog steeds mee zal samenwerken.’


Metsu: ‘Ik ben tevreden dat we nu een duidelijk akkoord hebben, waaruit blijkt dat de medewerkers die onderhevig zijn aan deze reorganisatie enorm goed begeleid zullen worden de komende maanden. Zowel financieel, als bij de overdracht naar een nieuwe werkgever. Daarnaast geven we ook heel wat collega’s de kans om zich te heroriënteren. We bieden workshops en contacten met interessante werkgevers aan voor zij die eens van taakinhoud willen veranderen. Daarnaast is het van het grootste belang om op korte termijn de talrijke medewerkers die wel binnen de organisatie blijven, eveneens extra te motiveren en waarderen. We mogen niet vergeten dat ook zij de draaiende motor van deze moderne organisatie blijven. Gemeentebesturen moeten meer wendbaar en weerbaar worden voor toekomstige uitdagingen, en op een moderne, haast bedrijfsmatige manier worden geleid.’


In een gezamenlijke verklaring van vakbond, schepencollege en management klinkt het als volgt: ‘Ons akkoord omvat kansen voor de getroffen medewerkers om zich te heroriënteren via opleidings- en begeleidingstrajecten, een garantie op het behoud van loon- en arbeidsvoorwaarden gedurende minimaal twee jaar voor de personeelsleden die worden overgedragen en afspraken rond ontslagpremies. Het akkoord zal kortelings worden geformaliseerd in een sociaal plan dat door bestuur en management volledig en met respect voor het personeel wordt uitgevoerd. De vakbond zal de uitvoering ervan in het vaste vakbondsoverleg van nabij blijven opvolgen.’


De vakbond benadrukt dat het sociaal akkoord dat vandaag werd gesloten niet betekent dat het personeel van lokaal bestuur Edegem zich akkoord verklaart met de inhoud van het strategisch meerjarenplan en de daarin voorziene personeels-afbouw.
(EM / Foto N-VA Edegem)


Top

Ontslag Sofie De Leeuw


De bevoegdheden van ontslagnemend schepen Sofie De Leeuw (N-VA) zijn door de partij herverdeeld onder de burgemeester en de overige schepenen. Alle zes leden van het college nemen een deel van het takenpakket van De Leeuw over. Het N-VA-bestuur vervolledigt deze legislatuur dus met een schepen minder.


Op het afdelingsbestuur van N-VA Edegem werd dinsdag beslist om schepen De Leeuw na haar ontslag niet te vervangen. Dat betekent dus dat na de goedkeuring op de gemeenteraad van februari, het college verder zal besturen met een schepen minder, en met twee schepenen minder ten opzichte van de vorige legislatuur.


“Hiermee wil N-VA een signaal geven dat ook in het schepencollege functies niet automatisch vervangen worden en het college op die manier gedurende de ganse bestuursperiode zal bijdragen aan de besparingsmaatregelen”, benadrukt voorzitter Hugo Van Bueren. “Deze zijn nodig om de financiële toestand van Edegem terug op de sporen te krijgen en verder te kunnen investeren.”


Koen Metsu (N-VA) zal naast zijn bevoegdheden als burgemeester zowel duurzame ontwikkeling als energie en klimaat onder zijn vleugels nemen. Eerste schepen Koen Michiels (N-VA) krijgt erfgoed in zijn portefeuille. Natuur gaat naar Birre Timmermans (N-VA) en Lawrence Vancraeyenest (N-VA) krijgt patrimonium en facilitair beheer erbij.


De erg belangrijke bevoegdheid omgeving, dat naast ruimtelijk beleid ook milieu en vergunningen bevat, gaat naar Albert Follens (N-VA), die ook al schepen van financiën is. Ook afvalbeleid komt in zijn portefeuille. Tot slot zal schepen Brigitte Vermeulen-Goris (N-VA) zich vanaf nu ook buigen over vrijwilligersbeleid.


“Het N-VA-bestuur dankt Sofie De Leeuw voor haar gewaardeerde bijdrage die ze tijdens het eerste jaar van deze legislatuur heeft geleverd en is zeer verheugd dat ze haar expertise ook als gemeenteraadslid zal blijven ter beschikking stellen aan onze gemeente.”


Top

Gouverneur Berx


Besluit van de gouverneur tot vernietiging van het meerjarenplan

over de financiële boekjaren 2020-2025 van de gemeente

en het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Edegem.


Feitelijke context

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn van Edegem hebben op 16 december 2019 het meerjarenplan 2020-2025 vastgesteld. Het meerjarenplan 2020-2025 werd gepubliceerd op de web toepassing van de gemeente. De gemeenteoverheid bracht de toezichthoudende overheid op de hoogte van deze publicatie op 18 december 2019 en bezorgde de digitale rapportering op 19 december 2019.


Verantwoording:
Bij het onderzoek van dat meerjarenplan werden de volgende vaststellingen gedaan.

De strategische nota van dit meerjarenplan bestaat uit een opsomming van beleidsdoelstellingen, actieplannen en acties, waaraan telkens een financiële vertaling gekoppeld is die, op enkele uitzonderingen na, bestaat uit een tabel vol nullen.

Voor de exploitatie-uitgaven wordt zo voor 2020 voor het bedrag van 5.000 euro aangegeven aan welke doelstelling het zal worden besteed. Op een totaal van exploitatie-uitgaven voor dat jaar van 29.428.451,93 euro betekent dat dat 0,017% van de exploitatie-uitgaven gekoppeld wordt aan beleidsdoelstellingen. Voor de overige 99,983% van de exploitatie-uitgaven krijgen de raadsleden geen enkele informatie.

Voor de exploitatie-uitgaven van de jaren vanaf 2021 wordt geen euro meer gekoppeld aan een beleidsdoelstelling en wordt de raadsleden dus eigenlijk gevraagd om een blanco cheque goed te keuren.

Voor de investeringen worden enkel in de eerste drie jaren uitgaven opgenomen die gekoppeld zijn aan beleidsdoelstellingen. Voor 2020 is dat nog het geval voor een bedrag van 4.593 933,39 euro op een totaal van 5.962.527,39, goed voor een aandeel van 77%. Voor 2021 is dat nog maar het geval voor 1.200.000 euro op een totaal van 3 255.000, een aandeel van 37%. Voor 2022 is dat nog maar het geval voor 300.000 euro op een totaal van 3.300.000, een aandeel van nauwelijks 9%. Voor de daaropvolgende jaren wordt er geen enkele koppeling meer gemaakt tussen investeringsuitgaven en doelstellingen en krijgen de raadsleden dus geen informatie meer.

Besluit:
Enig artikel. Het meerjarenplan 2020-2025 van de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Edegem, zoals vastgesteld op 16 december 2019, wordt vernietigd.


De gouverneur van de provincie Antwerpen

Cathy Berx


TopMeerjarenplan vernietigdSlijmbal journalistiek


Hallucinant interview ...

Slijmbal journalistiek avant la lettre ...

Op het einde van het gesprek vallen beide heren mekaar - net niet - in de armen.


De burgemeester: VOKA heeft ons een heel keurig rapport gegeven.

VOKA ?????????????????


Top25 januari 2020


Maandag 16 december 2019


Maandag 16 december 2019 staat nu officieel geboekstaafd als de dag dat heel Edegem verliest.


N-VA hield vast aan haar kil besparingsplan en keurde moederziel alleen een plan goed dat de uitverkoop in gang zet van de gemeente, personeel en de goede en kwalitatieve dienstverlening die zij behartigen. We keken verbijsterd toe hoe het schepencollege geen enkel weerwoord gaf en zich in stilte hulde.


Negen amendementen dienden we in.
Bijna een wanhoopspoging om N-VA tot debat te dwingen. Geen enkele schepen verdedigde de keuzes uit het meerjarenplan. De stemming was alleszeggend: N-VA stemde telkens tegen, oppositie en publiek voor.


Klik hierna voor een overzicht van de amendementen rond

 1. Huis Hellemans
 2. Uitleendienst
 3. Hangar 27
 4. Rock Edegem
 5. Ondersteunende diensten
 6. Bioklas, Ecopark
 7. IBO De Speelclub
 8. Schrappen van 2 schepenen


Na de afkeuring van de amendementen, hielden we nog enkele specifieke tussenkomsten.


 1. Over de financiële dwaasheden
 2. Over de impact van het meerjarenplan op de Edegemse gezinnen
 3. Over de relatie tot het armoedebeleid
 4. Over de impact op het personeel

 

Cynisme troef

De dag na de gemeenteraad is het N-VA bestuur begonnen met haar ontslagronde. Nog voor er één externe/private partner is aangesteld, nog voor er één definitieve prijs gekend is, wordt het personeel al naar de slachtbank geleid en krijgen ze net voor de kerstperiode het verdict of ze mogen blijven.


Groen reageert dan ook verbijsterd op de brute manier waarop dit bestuur te werk gaat. Geen enkele schepen deed zijn/haar mond open op de gemeenteraad. Maar gisteren, terwijl de personeelsdienst het vuile werk mag opknappen, ontslagen uitdeelt alsof het kerstcadeautjes zijn, beginnen ze de pers toe te spreken in Den Willecom over een “warme gemeente” en “duurzaam beleid”. Cynisme troef.


Al kan het nog cynischer: deze week kondigde het N-VA bestuur ook de Langste Edegemse Feesttafel aan op 11 januari. Er is geen enkele reden om te feesten. Nog voor het sociaal akkoord afgerond is en de voorwaarden gekend zijn, wordt het personeel in volle onzekerheid de kerstperiode in gestuurd.


Vertrouwen

Wij blijven ons afvragen: hoe wil N-VA zijn plan in godsnaam waarmaken? Met de verenigingen, die ze kortwieken, met de vrijwilligers, die al snel overbevraagd worden? Met de N-VA-kern? In een normale gemeente doet men dat met geëngageerd personeel. 


Als er nu 1 iets is dat we geleerd hebben uit de vorige legislatuur is het dat je vanuit je ivoren college-toren geen, maar echt geen beleid kan maken. Dat doe je samen. Samen met je diensten! Daar is vertrouwen voor nodig. Wederzijds vertrouwen. Dat is samen discussiëren, niet altijd gemakkelijk, het soms ook oneens zijn, maar er toch proberen uit geraken en dan samen voor dat gemeenschappelijke doel te gaan. Dat is voor ons de kracht van besturen.


Onze belangrijkste kritiek op het gemeentelijk strategisch meerjarenplan gaat dus niet enkel over de inhoud of de transparantie, maar ook over de manier waarop het tot stand kwam.


We hadden nog even hoop dat N-VA daar verandering in ging brengen, maar die hoop bleek ijdel. Met dezelfde arrogantie van maandagavond wordt het ontslag van de eerste personeelsleden ingezet.


93

In totaal zullen 93 koppen verdwijnen: 44% minder mensen. Totale waanzin.


TopPlaatsvervangende schaamte

Contact

 
 
 
 


Ge zijt van Edegem als ...


Iemand klaagt in "Ge zijt van Edegem als ... " over de gebrekkige huisvuil ophaling.
Het gemeentebestuur reageert bij monde van Koen Metsu. ( zie bericht hieronder ).


Hoewel er in "Ge zijt van Edegem als ..." (9.750 leden) geen politiek is toegestaan, gebruikt de burgemeester dit platform om zijn 100% politieke boodschap te brengen. Meer zelfs, de burgemeester is er zo van overtuigd dat hij tegen zijn achterban aan het spreken is dat hij woorden in de mond neemt als: "warme overgangsmaatregelen" en "er is licht aan het einde van de tunnel".


Het ontgaat de burgemeester blijkbaar helemaal dat deze woorden ook gelezen worden door het gemeentepersoneel dat al weken actie voert tegen de kaalslag die er in Edegem aan de gang is en ook door de 93 personeelsleden die hun job verliezen ... 'warme overgangsmaatregelen' ...


'Er is licht aan het einde van de tunnel' ... Welke tunnel??????????Cynisme


TopPensioenprobleem


250 Vlaamse burgemeesters eisen oplossing voor pensioenprobleem


Waarom heeft het lokaal bestuur Edegem de Open brief van 250 Vlaamse burgemeesters aan de federale regeringsonderhandelaars niet mee getekend? Tenslotte is de pensioenlast één van de redenen voor de zeer drastische besparingen.

Toen de vraag gesteld werd op Ge zijt van Edegem als ge... was de post na een uurtje reeds verdwenen. Jammer, zo blijven we vooral kijken naar verloren gelopen konijnen, katten en honden en de vragen welk restaurant of welke winkel wanneer open is. Geen probleem op zich mensen, maar als deze Facebookpagina louter daarvoor dient dan is dat een mager beestje.


Maar niet getreurd ... gelukkig is er ook Edegem met een hart, waar je dit soort vragen wel mag stellen ...😃😄😁😊MeerjarenplanEdegems bestuur licht meerjarenplan verder toe,

oppositie spreekt van “cynisme troef”


Het omstreden meerjarenplan van Edegem werd, na de goedkeuring op een alweer woelige gemeenteraad maandag, woensdagmiddag ook officieel voorgesteld door burgemeester en schepenen. Vooruitziendheid, duurzaamheid en veiligheid vormen volgens het bestuur samen de rode draad van het plan. De oppositie verzet zich nog steeds hevig tegen de plannen, waarin bespaar wordt op gemeentepersoneel: “N-VA deelt ontslagen uit alsof het kerstcadeautjes zijn.”


Burgemeester Koen Metsu (N-VA) en de schepenen van Edegem hebben woensdagnamiddag het strategisch meerjarenplan verder toegelicht. Maandagavond werd het plan goedgekeurd door de N-VA-meerderheid op de gemeenteraad. Alle oppositiepartijen stemden tegen. Voor aanvang van de gemeenteraad hielden vakbonden en gemeentepersoneel een protestactie tegen het meerjarenplan. Daarin is namelijk de privatisering van verschillende gemeentediensten in opgenomen waardoor 93 jobs op de helling staan.


“Er zijn duidelijk keuzes gemaakt die ons naar een gezondere financiële situatie leiden met nog steeds een fijne leefomgeving”, herhaalt burgemeester Metsu al sinds de bekendmaking van de besparingsplannen midden november.


“Slachtbank”

Oppositiepartij Groen reageert nogmaals verbolgen op het meerjarenplan. “De dag na de gemeenteraad is het bestuur begonnen met haar ontslagronde, nog voor er één externe partner is aangesteld, nog voor er één definitieve prijs gekend is, wordt het personeel al naar de slachtbank geleid en krijgen ze net voor de kerstperiode het verdicht of ze mogen blijven.”


“We zijn verbijsterd door de brute manier waarop dit bestuur te werk gaat”, gaat Groen verder. “Geen enkele schepen deed zijn of haar mond open op de gemeenteraad. Maar vandaag, terwijl de personeelsdienst het vuile werk mag opknappen, ontslagen uitdelen alsof het kerstcadeautjes zijn, beginnen de schepenen de pers toe te spreken over een ‘warme gemeente’ en een ‘duurzaam beleid’. Cynisme troef.”


Participatief management is de toekomst van elk modern bedrijf.

In Edegem gaat men terug naar de Middeleeuwen met verdeel en heers.

Arme personeelsleden, arme verenigingen, arme bevolking, arm Edegem.